Legea nr. 277 din 7 iulie 2009

 

LEGEA   nr. 277 din  7 iulie 2009 
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/2008 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei 
si pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele 
judiciare de timbru 
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMANIEI 
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 486 din 14 iulie 2009 
 
 
    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 
    ART. I 
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 173 din 19 noiembrie 
2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolventei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 792 din 
26 noiembrie 2008, cu urmatoarele modificari si completari: 
    1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte, cu 
urmatorul cuprins: 
    "- La articolul 1 alineatul (2), partea introductiva a literei c) si litera d) se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
    <<c) debitorii care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1) si 
indeplinesc una dintre urmatoarele conditii: 
    .......................................................................... 
    d) debitori care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1), care nu au 
prezentat documentele prevazute la art. 28 alin. (1) lit. a) - f) si h) in 
termenul prevazut de lege;>>. 
    - La articolul 3, partea introductiva a punctului 1, punctele 5, 8, 12, 26, 27, 
29 si 30 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    <<1. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se 
caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata 
datoriilor certe, lichide si exigibile: 
    .......................................................................... 
    5. debitorul este persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, care 
face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 1 si care este in stare de 
insolventa; 
    .......................................................................... 
    8. creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel 
creditor care a formulat si caruia i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere 
de inregistrare a creantei sale pe tabelele de creante contra debitorului 
intocmite in procedura si care are dreptul de a participa si de a vota in 
adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatorul-sindic, de a fi desemnat in calitate de membru al 
comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din 
reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de 
a fi informat ori notificat cu privire la desfasurarea procedurii si de a 
participa la orice alta procedura reglementata de prezenta lege. Au calitatea 
de creditor indreptatit sa participe la procedura insolventei, fara a depune 
personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului; 
    .......................................................................... 
    12. cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea 
creditorului, este de 30.000 lei, iar pentru salariati, de 6 salarii medii pe 
economie; 
    .......................................................................... 
    26. administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea 
generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, imputernicit 
sa efectueze in numele si pe seama acestuia actele de administrare necesare 
in perioadele de procedura cand debitorului i se permite sa isi administreze 
activitatea si sa le reprezinte interesele in procedura pe perioada in care 
debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea generala a 
actionarilor, asociatilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocata de 
administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea 
administratorului special, in termen de maximum 20 de zile de la 
deschiderea procedurii sau, dupa caz, de la ridicarea dreptului debitorului de 
a-si administra averea. Adunarea generala va fi prezidata de administratorul 
judiciar sau de lichidator, dupa caz. Daca adunarea asociatilor/actionarilor 
convocata conform prezentului punct nu desemneaza un administrator 
special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, daca acesta nu a 
fost ridicat, iar debitorul, respectiv asociatii/actionarii sunt decazuti din 
drepturile recunoscute de procedura si care sunt exercitate prin administrator 
special. Daca un administrator special nu a fost desemnat, pentru 
solutionarea actiunilor prevazute la art. 46 si a celor reglementate de art. 79
si 80 debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre 
organele de conducere statutare aflate in exercitiul functiunii la data 
deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de catre judecatorul-sindic in 
camera de consiliu si fara citarea partilor. In cazul in care ulterior adunarea 
asociatilor/actionarilor alege un administrator special, acesta va lua 
procedura in stadiul in care se gaseste la data desemnarii; 
    27. administratorul judiciar este persoana fizica sau juridica compatibila, 
practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite 
atributiile prevazute la art. 20 in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare; reprezentantul S.P.R.L. sau I.P.U.R.L. va trebui 
sa indeplineasca conditiile prevazute mai sus; 
    .......................................................................... 
    29. Buletinul procedurilor de insolventa este publicatia editata de Oficiul 
National al Registrului Comertului, care are drept scop publicarea citatiilor, 
convocarilor, notificarilor si comunicarilor actelor de procedura efectuate de 
instantele judecatoresti, administratorul judiciar/lichidator dupa deschiderea 
procedurii de insolventa prevazute de prezenta lege; 
    30. mandatul administratorilor statutari inceteaza de la data ridicarii 
dreptului de administrare sau de la data desemnarii administratorului special. 
Mandatul administratorului special se limiteaza la reprezentarea intereselor 
actionarilor/asociatilor de la data ridicarii dreptului de administrare. 
Incetarea mandatului impune obligatia predarii gestiunii.>> 
    - La articolul 4 alineatul (6), literele a) si b) se modifica si vor avea 
urmatorul cuprins: 
    <<a) majorarea cu 30% a taxelor percepute de oficiile registrului 
comertului de pe langa tribunale pentru operatiunile de inregistrare; 
    b) majorarea cu 30% a taxelor percepute pentru operatiunile de 
inregistrare in registrul societatilor agricole si, in cazul asociatiilor si 
fundatiilor ce desfasoara activitati economice, in registrul asociatiilor si 
fundatiilor.>>" 
    2. La articolul I punctul 1, litera c) a alineatului (6) al articolului 4 se 
modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "c) preluarea a 2,0% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de 
insolventa, inclusiv din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea 
debitorului, suma care va fi inclusa in categoria cheltuielilor aferente 
procedurii in sensul alin. (1)." 
    3. La articolul I punctul 2, alineatul (7) al articolului 4 se modifica si va 
avea urmatorul cuprins: 
    "(7) Sumele prevazute la alin. (6) lit. a) vor fi virate de oficiile registrului 
comertului, prin Oficiul National al Registrului Comertului, in contul 
Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, denumita in 
continuare U.N.P.I.R., sumele prevazute la alin. (6) lit. b) vor fi achitate la 
orice unitate bancara, in contul mentionat, iar sumele prevazute la alin. (6) 
lit. c) vor fi virate in contul filialei U.N.P.I.R. din care face parte 
administratorul judiciar sau, dupa caz, lichidatorul care transmite suma." 
    4. La articolul I, dupa punctul 2 se introduc patru noi puncte, punctele 2^1 
- 2^4, cu urmatorul cuprins: 
    "2^1. La articolul 4, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:     <<(9) Sumele mentionate la alin. (1) vor fi considerate cheltuieli de 
lichidare in conformitate cu art. 121 si art. 123 pct. 1 si vor fi platite in 
momentul existentei disponibilului in contul debitorului.>> 
    2^2. La articolul 4, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, 
alineatul (10), cu urmatorul cuprins: 
    <<(10) Sumele din fondul de lichidare nu pot face obiectul masurilor 
asiguratorii sau al executarii silite.>> 
    2^3. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    <<ART. 6 
    (1) Toate procedurile prevazute de prezenta lege, cu exceptia recursului 
prevazut la art. 8, sunt de competenta sectiei de insolventa a tribunalului in a 
carui raza teritoriala isi are sediul debitorul, astfel cum figureaza acesta in 
registrul comertului, respectiv in registrul societatilor agricole sau in 
registrul asociatiilor si fundatiilor, si sunt exercitate de judecatorul-sindic. 
    (2) In circumscriptia curtii de apel va functiona o singura sectie de 
insolventa. Aceasta se organizeaza in cadrul tribunalului din localitatea in 
care isi are sediul respectiva curte de apel.>> 
    2^4. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, 
alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins: 
    <<(1^1) Pentru sustinerea cheltuielilor de editare si difuzare a Buletinului 
procedurilor de insolventa, fondul prevazut la art. 17 din Hotararea 
Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, 
publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de insolventa, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza, reprezentand o cota de 
10% aplicata la taxele percepute de oficiile registrului comertului de pe 
langa tribunale pentru operatiunile de inregistrare.>>" 
    5. La articolul I, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, 
cu urmatorul cuprins: 
    "4^1. La articolul 8, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
    <<(7) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 
47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, 
republicata, judecatorul-sindic va putea sa nu dispuna suspendarea cauzei, in 
situatia in care dispozitiile a caror neconstitutionalitate se invoca au facut 
obiectul cel putin al unei decizii pronuntate de Curtea Constitutionala. 
Suspendarea va privi doar cererile care au legatura directa cu reglementarea 
atacata.>>" 
    6. La articolul I, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "5. Articolul 10 se abroga."     7. La articolul I punctul 6, litera c) a alineatului (1) al articolului 11 se 
modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "c) desemnarea motivata, prin sentinta de deschidere a procedurii, dintre 
practicienii in insolventa compatibili care au depus oferta de servicii in acest 
sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, dupa caz, 
a lichidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori, dupa 
caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel 
putin 50% din valoarea creantelor, fixarea remuneratiei in conformitate cu 
criteriile stabilite de legea de organizare a activitatii practicienilor in 
insolventa, precum si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada. 
Judecatorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu sau 
lichidatorul provizoriu solicitat de catre creditorul care a solicitat 
deschiderea procedurii sau de catre debitor, daca cererea ii apartine. In 
situatia in care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu 
solicita numirea unui administrator judiciar sau lichidator, numirea se va 
face de catre judecatorul-sindic din randul practicienilor care au depus oferte 
la dosarul cauzei. In caz de conexare se va tine seama de cererile creditorilor 
in ordinea marimii creantelor sau de cererea debitoarei, daca nu exista o 
cerere din partea unui creditor;". 
    8. La articolul I punctul 7, alineatele (4) si (5) ale articolului 14 se 
modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
    "(4) Daca legea nu interzice in mod expres, creditorii vor putea vota si 
prin corespondenta. Scrisoarea prin care isi exprima votul, semnata de 
creditor, sau inscrisul in format electronic caruia i s-a incorporat, atasat ori 
asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil, poate fi 
comunicat prin orice mijloace, pana in ziua fixata pentru exprimarea votului, 
administratorului judiciar sau lichidatorului. 
    (5) La sedintele adunarilor creditorilor, salariatii debitorului vor putea fi 
reprezentati de un delegat din randul acestora, care va vota pentru intreaga 
valoare a creantelor reprezentand salariile si alte drepturi banesti ce li se 
cuvin." 
    9. La articolul I, dupa punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, 
cu urmatorul cuprins: 
    "13^1. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
    <<ART. 21 
    (1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzand 
descrierea modului in care si-a indeplinit atributiile, precum si o justificare a 
cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli 
efectuate din fondurile existente in averea debitorului. Raportul se depune la dosarul cauzei, iar un extras se publica in Buletinul procedurilor de 
insolventa. La fiecare 120 de zile judecatorul-sindic va stabili un termen de 
continuare a procedurii, in care administratorul judiciar va expune in sinteza 
masurile efectuate in acest interval cuprinse in rapoartele de activitate.>>" 
    10. La articolul I, dupa punctul 14 se introduc zece noi puncte, punctele 
14^1 - 14^10, cu urmatorul cuprins: 
    "14^1. La articolul 22, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea 
urmatorul cuprins: 
    <<ART. 22 
    (1) In cazul in care un practician in insolventa desemnat refuza numirea, 
acesta are obligatia de a notifica instanta, in termen de 5 zile de la 
comunicarea sentintei de numire. Judecatorul-sindic va sanctiona cu amenda 
judiciara de la 500 lei la 1.000 lei necomunicarea in termen a refuzului, fara 
motive temeinice. In acest caz sunt aplicabile dispozitiile art. 19. Prevederile 
prezentului articol sunt aplicabile si in situatia prevazuta la art. 34. 
    .......................................................................... 
    (3) Judecatorul-sindic va sanctiona administratorul judiciar cu amenda 
judiciara de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul in care acesta, din culpa sau cu 
rea-credinta, nu isi indeplineste sau indeplineste cu intarziere atributiile 
prevazute de lege sau stabilite de judecatorul-sindic.>> 
    14^2. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    <<ART. 23 
    In vederea indeplinirii atributiilor sale, administratorul 
judiciar/lichidatorul va putea desemna persoane de specialitate. Numirea si 
nivelul remuneratiilor acestor persoane vor fi supuse aprobarii comitetului 
creditorilor in cazul in care acestea vor fi achitate din averea debitoarei sau 
se vor supune aprobarii judecatorului-sindic in cazul in care se vor remunera 
din fondul unic constituit conform art. 4. Judecatorul-sindic se va pronunta 
asupra cererii prin incheiere, data in camera de consiliu, cu citarea 
administratorului/lichidatorului judiciar.>> 
    14^3. La articolul 27, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, 
alineatul (5), cu urmatorul cuprins: 
    <<(5) Cererea debitorului se va judeca de urgenta in termen de 5 zile in 
camera de consiliu.>> 
    14^4. La articolul 28, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
    <<(2) Daca debitorul nu dispune, la momentul inregistrarii cererii, de 
vreuna dintre informatiile prevazute la alin. (1) lit. a) - f) si h), va putea 
inregistra acea informatie la tribunal in termen de 5 zile; daca nu o va face, 
el va fi decazut din dreptul de a propune un plan de reorganizare.>>     14^5. La articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
    <<(2) Prin incheierea de deschidere a procedurii, judecatorul-sindic va 
dispune administratorului judiciar sau, dupa caz, lichidatorului sa efectueze 
notificarile prevazute la art. 61. In cazul in care, in termen de 15 zile de la 
primirea notificarii, creditorii se opun deschiderii procedurii, judecatorulsindic va tine, in termen de 10 zile, o sedinta la care vor fi citati 
administratorul judiciar, debitorul si creditorii care se opun deschiderii 
procedurii, in urma careia va solutiona deodata, printr-o sentinta, toate 
opozitiile. Admitand opozitia, judecatorul-sindic nu va putea pastra deschisa 
procedura insolventei. Judecatorul-sindic va revoca incheierea de deschidere 
a procedurii. Deschiderea ulterioara a procedurii, la cererea debitorului sau a 
creditorilor, nu va putea modifica data aparitiei starii de insolventa.>> 
    14^6. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    <<ART. 36 
    De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile 
judiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra 
debitorului sau bunurilor sale, cu exceptia cailor de atac declansate de 
debitor.>> 
    14^7. Articolul 42 se abroga. 
    14^8. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    <<ART. 44 
    Debitorul are obligatia de a pune la dispozitia administratorului judiciar 
sau, dupa caz, lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si 
toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, 
precum si lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale facute de el in 
cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, sub sanctiunea prevazuta 
la art. 108^1 alin. (1) pct. 2 lit. d) si e) din Codul de procedura civila.>> 
    14^9. Articolul 50 se abroga. 
    14^10. La articolul 59, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
    <<(5) In cazul in care raportul administratorului judiciar va face 
propunerea de intrare in faliment, acesta va publica un anunt referitor la 
raport in Buletinul procedurilor de insolventa, cu indicarea datei primei 
adunari a creditorilor, sau va convoca adunarea creditorilor, daca raportul va 
fi depus dupa data primei adunari. La aceasta adunare va supune votului 
adunarii creditorilor propunerea de intrare in faliment.>>" 
    11. La articolul I, dupa punctul 15 se introduc 16 noi puncte, punctele 
15^1 - 15^16, cu urmatorul cuprins:     "15^1. La articolul 64, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, 
alineatul (6), cu urmatorul cuprins: 
    <<(6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de 
observatie sau in procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform 
documentelor din care rezulta, nefiind necesara inscrierea la masa credala. 
Prevederea se aplica in mod corespunzator pentru creantele nascute in 
procedura de faliment.>> 
    15^2. La articolul 73, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
    <<(3) La termenul stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii pentru 
definitivarea tabelului de creante, judecatorul-sindic va solutiona deodata, 
printr-o singura sentinta, toate contestatiile, chiar daca pentru solutionarea 
unora ar fi nevoie de administrare de probe; in acest din urma caz, 
judecatorul-sindic poate sa admita, in tot sau in parte, inscrierea creantelor 
respective in mod provizoriu in tabelul definitiv al tuturor creditorilor 
impotriva averii debitorului.>> 
    15^3. La articolul 74, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, 
alineatul (3), cu urmatorul cuprins: 
    <<(3) Titularii creantelor sub conditie suspensiva vor putea participa la 
vot in adunarile creditorilor si la distribuiri de sume numai dupa indeplinirea 
conditiei respective.>> 
    15^4. La articolul 76, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
    <<ART. 76 
    (1) Cu exceptia cazului in care notificarea deschiderii procedurii s-a facut 
cu incalcarea dispozitiilor art. 7, titularul de creante anterioare deschiderii 
procedurii, care nu depune cererea de admitere a creantelor pana la expirarea 
termenului prevazut la art. 62 alin. (1) lit. b), va fi decazut, cat priveste 
creantele respective, din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor si nu va 
dobandi calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura. El nu va 
avea dreptul de a-si realiza creantele impotriva debitorului sau a membrilor 
ori asociatilor cu raspundere nelimitata ai persoanei juridice debitoare 
ulterior inchiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul sa nu fi fost 
condamnat pentru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit 
raspunderea pentru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase.>> 
    15^5. La articolul 77 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu 
urmatorul cuprins: 
    <<(2) Operatiunile efectuate de catre practicienii in insolventa prin 
Buletinul procedurilor de insolventa sau la oficiile registrului comertului 
sunt scutite de taxe.>>     15^6. La articolul 81, alineatul (3) se abroga. 
    15^7. La articolul 83, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
    <<ART. 83 
    (1) Tertul dobanditor in cadrul unui transfer patrimonial, anulat conform 
art. 80, va trebui sa restituie averii debitorului bunul transferat sau, daca 
bunul nu mai exista, valoarea acestuia de la data transferului efectuat de 
catre debitor, stabilita prin expertiza efectuata in conditiile legii.>> 
    15^8. La articolul 86, alineatele (1), (3), (6) si (7) se modifica si vor avea 
urmatorul cuprins: 
    <<ART. 86 
    (1) Contractele in derulare se considera mentinute la data deschiderii 
procedurii. Orice clauze contractuale de desfiintare a contractelor in derulare 
pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. In vederea cresterii la 
maximum a valorii averii debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul 
poate sa denunte orice contract, inchirierile neexpirate sau alte contracte pe 
termen lung, atat timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate in 
totalitate ori substantial de catre toate partile implicate. Administratorul 
judiciar/lichidatorul trebuie sa raspunda, in termen de 30 de zile, unei 
notificari a contractantului, prin care i se cere sa denunte contractul; in lipsa 
unui astfel de raspuns, administratorul judiciar/lichidatorul nu va mai putea 
cere executarea contractului, acesta fiind socotit denuntat. Contractul se 
considera denuntat: 
    a) la data expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitarii 
cocontractantului de denuntare a contractului, daca administratorul 
judiciar/lichidatorul nu raspunde; 
    b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidator. 
    .......................................................................... 
    (3) Pe parcursul perioadei de observatie, cu acordul cocontractantilor, 
administratorul judiciar va putea sa modifice clauzele contractelor de credit, 
astfel incat acestea sa asigure echivalenta viitoarelor prestatii. 
    .......................................................................... 
    (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu 
modificarile si completarile ulterioare, dupa data deschiderii procedurii, 
desfacerea contractelor individuale de munca ale personalului debitoarei se 
va face de urgenta de catre administratorul judiciar/lichidator, fara a fi 
necesara parcurgerea procedurii de concediere colectiva. Administratorul 
judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 
zile lucratoare.     (7) Intr-un contract prevazand plati periodice din partea debitorului, 
mentinerea contractului nu il va obliga pe administratorul judiciar/lichidator 
sa faca plati restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. 
Pentru astfel de plati poate fi formulata declaratie de creanta impotriva 
debitorului.>> 
    15^9. Dupa articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 93^1, cu 
urmatorul cuprins: 
    <<ART. 93^1 
    Obligatiile rezultand dintr-un antecontract de vanzare-cumparare cu data 
certa, anterioara deschiderii procedurii, in care promitentul-vanzator intra in 
procedura, vor fi executate de catre administratorul judiciar/lichidator la 
cererea promitentului-cumparator, daca: 
    - pretul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data 
cererii, iar bunul se afla in posesia promitentului-cumparator; 
    - pretul nu este inferior valorii de piata a bunului; 
    - bunul nu are o importanta determinanta pentru reusita unui plan de 
reorganizare.>> 
    15^10. La articolul 95, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
    <<(7) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile 
comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale 
Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile 
ulterioare, planul propus de creditori poate prevedea modificarea, fara 
acordul statutar al membrilor sau asociatilor/actionarilor debitorului, a 
actului constitutiv.>> 
    15^11. La articolul 100, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
    <<(3) Urmatoarele creante constituie categorii distincte de creante, care 
voteaza separat: 
    a) creante garantate; 
    b) creante salariale; 
    c) creante bugetare; 
    d) creante chirografare stabilite conform art. 96 alin. (1); 
    e) celelalte creante chirografare.>> 
    15^12. La articolul 101 alineatul (1), dupa litera C se introduce o noua 
litera, litera D, cu urmatorul cuprins: 
    <<D. creantele nedefavorizate prin plan vor fi considerate prezente la 
votarea planului si sunt socotite ca au acceptat planul.>> 
    15^13. La articolul 107 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:     <<b) in cazul procedurii generale, desemnarea unui lichidator provizoriu, 
precum si stabilirea atributiilor si a remuneratiei acestuia, in conformitate cu 
criteriile aprobate prin legea de organizare a profesiei.>> 
    15^14. La articolul 112, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, 
alineatul (4), cu urmatorul cuprins: 
    <<(4) Creantele banesti asupra averii debitorului se considera scadente la 
data deschiderii procedurii de faliment.>> 
    15^15. La articolul 113, alineatele (4) si (5) se abroga. 
    15^16. Articolul 115 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    <<ART. 115 
    (1) Inventarul va trebui sa descrie toate bunurile identificate ale 
debitorului. 
    (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidatorul judiciar, de debitor, iar 
daca acesta nu participa la inventariere, numai de catre lichidatorul judiciar. 
    (3) In vederea conservarii patrimoniului, in cazul in care in averea 
debitoarei nu exista suficiente lichiditati, lichidatorul va putea valorifica de 
urgenta bunuri ale debitorului pentru obtinerea acestor lichiditati fara 
aprobarea creditorilor. Valorificarea se va efectua prin licitatie publica, dupa 
evaluarea prealabila, pornind de la valoarea de lichidare indicata de 
evaluator.>>" 
    12. La articolul I, dupa punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 
17^1, cu urmatorul cuprins: 
    "17^1. La articolul 120, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
    <<(2) Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica, procesulverbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de 
proprietate. Cand legea impune pentru transferul dreptului de proprietate 
forma autentica, contractele vor fi perfectate de notarul public pe baza 
procesului-verbal de licitatie.>>" 
    13. La articolul I, dupa punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 
18^1, cu urmatorul cuprins: 
    "18^1. Articolul 130 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    <<ART. 130 
    Dupa ce judecatorul-sindic aproba raportul final al lichidatorului, acesta 
va trebui sa faca distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea 
debitorului. Fondurile nereclamate in termen de 30 de zile de catre cei 
indreptatiti la acestea vor fi depuse in contul prevazut la art. 4 alin. (4).>>" 
    14. La articolul I punctul 19, articolul 131 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
    "ART. 131     (1) In orice stadiu al procedurii prevazute de prezenta lege, daca se 
constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt 
insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si niciun creditor nu 
se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul-sindic va da o 
sentinta de inchidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului 
din registrul in care este inmatriculat. 
    (2) In cazul prevazut la alin. (1) nu sunt aplicabile prevederile art. 129." 
    15. La articolul I, dupa punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 
20^1, cu urmatorul cuprins: 
    "20^1. La articolul 138, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
    <<(3) Comitetul creditorilor sau creditorul care detine mai mult de 
jumatate din valoarea tuturor creantelor poate cere judecatorului-sindic sa fie 
autorizat sa introduca actiunea prevazuta la alin. (1), daca administratorul 
judiciar sau lichidatorul a omis sa indice, in raportul sau asupra cauzelor 
insolventei, persoanele culpabile de starea de insolventa a patrimoniului 
debitorului persoana juridica ori daca acesta a omis sa formuleze actiunea 
prevazuta la alin. (1) si raspunderea persoanelor la care se refera alin. (1) 
ameninta sa se prescrie.>>" 
    16. La articolul I, dupa punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 
21^1, cu urmatorul cuprins: 
    "21^1. Dupa articolul 154 se introduc doua noi articole, articolele 154^1
si 154^2, cu urmatorul cuprins: 
    <<ART. 154^1 
    Sectiile de insolventa prevazute la art. 6 se vor infiinta in termen de 6 luni 
de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta. 
Procedurile in curs vor continua pe rolul instantelor la care au fost introduse. 
    ART. 154^2 
    Orice decaderi, limitari, interdictii ori altele asemenea instituite prin 
norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul deschiderii procedurii 
de insolventa vor fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului. 
Dispozitiile contrare se abroga.>>" 
    ART. II 
    Litera c) a articolului 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 
iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
    "c) actiuni, cereri si contestatii introduse in temeiul Legii nr. 85/2006
privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al 
Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr. 278/2004 - 120 lei." 
    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea 
prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, 
republicata. 
                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAlILOR 
                           ROBERTA ALMA ANASTASE 
                        p. PRESEDINTELE SENATULUI, 
                              ALEXANDRU PERES 
    Bucuresti, 7 iulie 2009. 
    Nr. 277.